Ο φάκελος στοχεύει, μέσα από τη γνωριμία με τα Χανιά των αρχών του 20ού αιώνα, στην προσέγγιση της τοπικής ιστορίας, με άξονα το ένδυμα και την κατοικία. Παράλληλα επιχειρεί να ανιχνεύσει, χρησιμοποιώντας υλικές και άυλες πηγές, την ιστορία της πόλης κατά τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο και να εντάξει τα τοπικά ιστορικά στοιχεία, απαλλαγμένα από υπέρμετρους τοπικισμούς, στο γενικό ιστορικό κορμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιτόπια έρευνα, την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, την ενεργοποίηση της παρατηρητικότητας και των αισθήσεων και τέλος με τη δημιουργική συμμετοχή. Παράλληλα, επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει πολύπλευρα και κυρίως διαθεματικά το υλικό του φακέλου με τη σχολική ύλη.